អ្នកមិន​បង់ពន្ធ​អចលទ្រព្យ​អាច​ប្រឈម​នឹង​ផ្លូវច្បាប់​ – កម្ពុជា-សេដ្ឋកិច្ច – RFI

អ្នកមិន​បង់ពន្ធ​អចលទ្រព្យ​អាច​ប្រឈម​នឹង​ផ្លូវច្បាប់​ – កម្ពុជា-សេដ្ឋកិច្ច – RFI.

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែសីហា 10, 2012, in នាទីច្បាប់តាមវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ, នីតិពន្ធដារ និង គយ. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ អ្នកមិន​បង់ពន្ធ​អចលទ្រព្យ​អាច​ប្រឈម​នឹង​ផ្លូវច្បាប់​ – កម្ពុជា-សេដ្ឋកិច្ច – RFI.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: