លោក​ហុង សុហួរ​ពន្យល់​អំពី​ដំណើរការ​ទិញដូរ ទូទាត់ និង​ផ្ទេរ​មូលបត្រ – RFI

លោក​ហុង សុហួរ​ពន្យល់​អំពី​ដំណើរការ​ទិញដូរ ទូទាត់ និង​ផ្ទេរ​មូលបត្រ – RFI.

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែសីហា 30, 2012, in ការជួញដូរមូលបត្រ. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ លោក​ហុង សុហួរ​ពន្យល់​អំពី​ដំណើរការ​ទិញដូរ ទូទាត់ និង​ផ្ទេរ​មូលបត្រ – RFI.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: