គម្រោង​ធ្វើ​ឲ្យ​ផលិតផល​កម្ពុជា​ទទួល​ការ​ទុក​ចិត្ត​នៅ​ផ្សារ​អន្តរជាតិ

គម្រោង​ធ្វើ​ឲ្យ​ផលិតផល​កម្ពុជា​ទទួល​ការ​ទុក​ចិត្ត​នៅ​ផ្សារ​អន្តរជាតិ.

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែកញ្ញា 1, 2012, in សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា. Bookmark the permalink. Comments Off on គម្រោង​ធ្វើ​ឲ្យ​ផលិតផល​កម្ពុជា​ទទួល​ការ​ទុក​ចិត្ត​នៅ​ផ្សារ​អន្តរជាតិ.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវបានបិទ។

%d bloggers like this: