នីតិវិធី​និង​លទ្ធភាព​ដែល​ជនបរទេស​អាច​ក្លាយ​ជា​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ

នីតិវិធី​និង​លទ្ធភាព​ដែល​ជនបរទេស​អាច​ក្លាយ​ជា​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ.

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែកញ្ញា 1, 2012, in ព័ត៌មានទាក់ទងវិស័យច្បាប់. Bookmark the permalink. Comments Off on នីតិវិធី​និង​លទ្ធភាព​ដែល​ជនបរទេស​អាច​ក្លាយ​ជា​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវបានបិទ។

%d bloggers like this: