មូលហេតុ​ជនជាតិ​ដើម​ភាគ​តិច​ចង់​ចុះ​បញ្ជី​ដីធ្លី​ជា​កម្មសិទ្ធិ​សមូលហភាព

មូលហេតុ​ជនជាតិ​ដើម​ភាគ​តិច​ចង់​ចុះ​បញ្ជី​ដីធ្លី​ជា​កម្មសិទ្ធិ​សមូលហភាព.

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែកញ្ញា 1, 2012, in នីតិដីធ្លី. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ មូលហេតុ​ជនជាតិ​ដើម​ភាគ​តិច​ចង់​ចុះ​បញ្ជី​ដីធ្លី​ជា​កម្មសិទ្ធិ​សមូលហភាព.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: