សម្ភាស​ជាមួយ​លោក អំ សំអាត ស្ដី​ពី​ជម្លោះ​ដីធ្លី

សម្ភាស​ជាមួយ​លោក អំ សំអាត ស្ដី​ពី​ជម្លោះ​ដីធ្លី.

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែកញ្ញា 1, 2012, in នីតិដីធ្លី. Bookmark the permalink. Comments Off on សម្ភាស​ជាមួយ​លោក អំ សំអាត ស្ដី​ពី​ជម្លោះ​ដីធ្លី.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវបានបិទ។

%d bloggers like this: