អាស៊ាន​ត្រូវ​មាន​ជំហរ​តែ​មួយ​ដើម្បី​ជំរុញ​ឲ្យ​សេដ្ឋកិច្ច​អាស៊ាន​ងើប​ឡើង​វិញ

អាស៊ាន​ត្រូវ​មាន​ជំហរ​តែ​មួយ​ដើម្បី​ជំរុញ​ឲ្យ​សេដ្ឋកិច្ច​អាស៊ាន​ងើប​ឡើង​វិញ.

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែកញ្ញា 1, 2012, in នីតិពាណិជ្ជកម្ម, សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ អាស៊ាន​ត្រូវ​មាន​ជំហរ​តែ​មួយ​ដើម្បី​ជំរុញ​ឲ្យ​សេដ្ឋកិច្ច​អាស៊ាន​ងើប​ឡើង​វិញ.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: