អំពី​គ្រោះថ្នាក់​ការងារ៖ និយមន័យ និង​សិទ្ធិ​ទទួល​សំណង​ជួសជុល – RFI

អំពី​គ្រោះថ្នាក់​ការងារ៖ និយមន័យ និង​សិទ្ធិ​ទទួល​សំណង​ជួសជុល – RFI.

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែកញ្ញា 1, 2012, in នីតិការងារ. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ អំពី​គ្រោះថ្នាក់​ការងារ៖ និយមន័យ និង​សិទ្ធិ​ទទួល​សំណង​ជួសជុល – RFI.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: