អ្នក​វិភាគ៖ ការ​បង្កើត​សហគមន៍​អាស៊ាន​តែ​មួយ​ទាម​ទា​​ពេល​វេលា​ច្រើន​ទៀត

អ្នក​វិភាគ៖ ការ​បង្កើត​សហគមន៍​អាស៊ាន​តែ​មួយ​ទាម​ទា​​ពេល​វេលា​ច្រើន​ទៀត.

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែកញ្ញា 1, 2012, in អាស៊ាន. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ អ្នក​វិភាគ៖ ការ​បង្កើត​សហគមន៍​អាស៊ាន​តែ​មួយ​ទាម​ទា​​ពេល​វេលា​ច្រើន​ទៀត.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: