គោលការណ៍ឯកសមោធាន នៃ កិច្ចសន្យាពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ ឆ្នាំ ២០១០

unidroit principles of international commercial contract 2010-english

Advertisements

Posted on ខែវិច្ឆិកា 1, 2012, in នីតិពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ unidroit principles of international commercial contract 2010.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: