រូបិយវត្ថុសម័យអាណានិគមបារាំង

 

Advertisements

Posted on ខែវិច្ឆិកា 3, 2012, in នីតិឯកជន. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ រូបិយវត្ថុសម័យអាណានិគមបារាំង.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: