ច្បាប់​ស្តីពី​វិធាន​ពាណិជ្ជកម្ម និង​បញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម

Advertisements

Posted on ខែវិច្ឆិកា 13, 2012, in នីតិពាណិជ្ជកម្ម. Bookmark the permalink. Comments Off on ច្បាប់​ស្តីពី​វិធាន​ពាណិជ្ជកម្ម និង​បញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវបានបិទ។

%d bloggers like this: