កម្ពុជា​ប្រកាស​របៀប​វារៈ​សំខាន់ៗ​នៃ​កិច្ចប្រជុំ​កំពូល​អាស៊ាន – កម្ពុជា-អាស៊ាន – RFI

កម្ពុជា​ប្រកាស​របៀប​វារៈ​សំខាន់ៗ​នៃ​កិច្ចប្រជុំ​កំពូល​អាស៊ាន – កម្ពុជា-អាស៊ាន – RFI.

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែវិច្ឆិកា 16, 2012, in អាស៊ាន. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ កម្ពុជា​ប្រកាស​របៀប​វារៈ​សំខាន់ៗ​នៃ​កិច្ចប្រជុំ​កំពូល​អាស៊ាន – កម្ពុជា-អាស៊ាន – RFI.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: