យុវជន​មួយចំនួន​ស្ម័គ្រចិត្ត​ជួយ​បម្រើ​ការងារ​អាស៊ាន – RFI

យុវជន​មួយចំនួន​ស្ម័គ្រចិត្ត​ជួយ​បម្រើ​ការងារ​អាស៊ាន – RFI

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែវិច្ឆិកា 18, 2012, in នីតិឯកជន. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ យុវជន​មួយចំនួន​ស្ម័គ្រចិត្ត​ជួយ​បម្រើ​ការងារ​អាស៊ាន – RFI.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: