ហ៊ុន សែន៖​«នៅ​ឆ្នាំ​២០១៥ សេដ្ឋកិច្ច​អាស៊ាន​បូក៦​នឹង​ក្លាយ​ជា​សេដ្ឋកិច្ច​ធំ​ជាងគេ ក្នុង​ពិភពលោក» – កម្ពុជា – RFI

ហ៊ុន សែន៖​«នៅ​ឆ្នាំ​២០១៥ សេដ្ឋកិច្ច​អាស៊ាន​បូក៦​នឹង​ក្លាយ​ជា​សេដ្ឋកិច្ច​ធំ​ជាងគេ ក្នុង​ពិភពលោក» – កម្ពុជា – RFI

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែវិច្ឆិកា 18, 2012, in នីតិឯកជន. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ហ៊ុន សែន៖​«នៅ​ឆ្នាំ​២០១៥ សេដ្ឋកិច្ច​អាស៊ាន​បូក៦​នឹង​ក្លាយ​ជា​សេដ្ឋកិច្ច​ធំ​ជាងគេ ក្នុង​ពិភពលោក» – កម្ពុជា – RFI.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: