ឆ្នាំ​២០១៥​កម្ពុជា​​នឹង​​ពង្រីក​​ទំហំ​ទីផ្សារ​ឲ្យក្លាយ​ជា​​មជ្ឈ​មណ្ឌល​ធុរកិច្ច​​សម្រាប់​ទាក់ទាញ​​វិនិយោគិន

ឆ្នាំ​២០១៥​កម្ពុជា​​នឹង​​ពង្រីក​​ទំហំ​ទីផ្សារ​ឲ្យក្លាយ​ជា​​មជ្ឈ​មណ្ឌល​ធុរកិច្ច​​សម្រាប់​ទាក់ទាញ​​វិនិយោគិន.

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែវិច្ឆិកា 19, 2012, in នីតិពាណិជ្ជកម្ម. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ឆ្នាំ​២០១៥​កម្ពុជា​​នឹង​​ពង្រីក​​ទំហំ​ទីផ្សារ​ឲ្យក្លាយ​ជា​​មជ្ឈ​មណ្ឌល​ធុរកិច្ច​​សម្រាប់​ទាក់ទាញ​​វិនិយោគិន.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: