សង្គមស៊ីវិល៖ មេដឹកនាំ​អាស៊ាន​ត្រូវ​យក​ចិត្ត​ទុកដាក់​អាជីវកម្ម​តូចតាច​នៅ​ក្នុង​តំបន់​អាស៊ាន – RFI

សង្គមស៊ីវិល៖ មេដឹកនាំ​អាស៊ាន​ត្រូវ​យក​ចិត្ត​ទុកដាក់​អាជីវកម្ម​តូចតាច​នៅ​ក្នុង​តំបន់​អាស៊ាន – RFI.

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែវិច្ឆិកា 19, 2012, in អាស៊ាន. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ សង្គមស៊ីវិល៖ មេដឹកនាំ​អាស៊ាន​ត្រូវ​យក​ចិត្ត​ទុកដាក់​អាជីវកម្ម​តូចតាច​នៅ​ក្នុង​តំបន់​អាស៊ាន – RFI.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: