ការបង់ពន្ធ​លើ​អចលនទ្រព្យ​ត្រូវបាន​ពន្យារ​ដល់​ថ្ងៃទី៣០វិច្ឆិកា (15)

ការបង់ពន្ធ​លើ​អចលនទ្រព្យ​ត្រូវបាន​ពន្យារ​ដល់​ថ្ងៃទី៣០វិច្ឆិកា (15).

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែវិច្ឆិកា 20, 2012, in នីតិពន្ធដារ និង គយ. Bookmark the permalink. Comments Off on ការបង់ពន្ធ​លើ​អចលនទ្រព្យ​ត្រូវបាន​ពន្យារ​ដល់​ថ្ងៃទី៣០វិច្ឆិកា (15).

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវបានបិទ។

%d bloggers like this: