ក្រុមហ៊ុន​បារាំង​ផ្តល់៤០០លាន​ដើម្បី​អភិវឌ្ឍន៍​អាកាស​យាន្ត​ដ្ឋា​ន​បី​នៅ​ខ្មែរ (15)

ក្រុមហ៊ុន​បារាំង​ផ្តល់៤០០លាន​ដើម្បី​អភិវឌ្ឍន៍​អាកាស​យាន្ត​ដ្ឋា​ន​បី​នៅ​ខ្មែរ (15).

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែវិច្ឆិកា 20, 2012, in សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ក្រុមហ៊ុន​បារាំង​ផ្តល់៤០០លាន​ដើម្បី​អភិវឌ្ឍន៍​អាកាស​យាន្ត​ដ្ឋា​ន​បី​នៅ​ខ្មែរ (15).

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: