ចិន​កំពុង​ត្រៀម​ដណ្តើម​តំណែង​មហាអំណាច​សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក​ពី​អាមេរិក (15)

ចិន​កំពុង​ត្រៀម​ដណ្តើម​តំណែង​មហាអំណាច​សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក​ពី​អាមេរិក (15).

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែវិច្ឆិកា 20, 2012, in សេដកិច្ចអន្តរជាតិ. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ចិន​កំពុង​ត្រៀម​ដណ្តើម​តំណែង​មហាអំណាច​សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក​ពី​អាមេរិក (15).

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: