អ្នកវិនិយោគ​ទុន​អង់គ្លេស​នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​កើន៤ដង (15)

អ្នកវិនិយោគ​ទុន​អង់គ្លេស​នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​កើន៤ដង (15).

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែវិច្ឆិកា 20, 2012, in សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ អ្នកវិនិយោគ​ទុន​អង់គ្លេស​នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​កើន៤ដង (15).

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: