កម្ពុជា​នៅ​មិន​ទាន់​មាន​ច្បាប់​គ្រប់គ្រង​ព័ត៌មាន​តាម​បណ្ដាញ​សង្គម

កម្ពុជា​នៅ​មិន​ទាន់​មាន​ច្បាប់​គ្រប់គ្រង​ព័ត៌មាន​តាម​បណ្ដាញ​សង្គម.

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែធ្នូ 13, 2012, in នីតិព្រហ្មទណ្ឌ, ព័ត៌មានទាក់ទងវិស័យច្បាប់. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ កម្ពុជា​នៅ​មិន​ទាន់​មាន​ច្បាប់​គ្រប់គ្រង​ព័ត៌មាន​តាម​បណ្ដាញ​សង្គម.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: