ក្រុមហ៊ុន​ជប៉ុន​វិនិយោគ​សម្រាប់​​យុវជន​ជំនាន់​ថ្មី​របស់​កម្ពុជា – កម្ពុជា – RFI

ក្រុមហ៊ុន​ជប៉ុន​វិនិយោគ​សម្រាប់​​យុវជន​ជំនាន់​ថ្មី​របស់​កម្ពុជា – កម្ពុជា – RFI.

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែធ្នូ 13, 2012, in សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ក្រុមហ៊ុន​ជប៉ុន​វិនិយោគ​សម្រាប់​​យុវជន​ជំនាន់​ថ្មី​របស់​កម្ពុជា – កម្ពុជា – RFI.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: