មន្ត្រី៖ វិស័យ​សារព័ត៌មាន​កំពុង​ពេញ​និយម​ប្រៀប​ធៀប​ទៅ​១០​ឆ្នាំ​មុន

មន្ត្រី៖ វិស័យ​សារព័ត៌មាន​កំពុង​ពេញ​និយម​ប្រៀប​ធៀប​ទៅ​១០​ឆ្នាំ​មុន.

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែធ្នូ 13, 2012, in ចំនេះដឹងទូទៅ. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ មន្ត្រី៖ វិស័យ​សារព័ត៌មាន​កំពុង​ពេញ​និយម​ប្រៀប​ធៀប​ទៅ​១០​ឆ្នាំ​មុន.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: