អ្នក​បង្កើត​ប្លុក​នៅ​អាស៊ី​នឹង​ជួប​ជុំ​គ្នា​នៅ​ដើម​ខែ​វិច្ឆិកា​នា​ខេត្ត​សៀមរាប

អ្នក​បង្កើត​ប្លុក​នៅ​អាស៊ី​នឹង​ជួប​ជុំ​គ្នា​នៅ​ដើម​ខែ​វិច្ឆិកា​នា​ខេត្ត​សៀមរាប.

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែធ្នូ 13, 2012, in ចំនេះដឹងទូទៅ. Bookmark the permalink. Comments Off on អ្នក​បង្កើត​ប្លុក​នៅ​អាស៊ី​នឹង​ជួប​ជុំ​គ្នា​នៅ​ដើម​ខែ​វិច្ឆិកា​នា​ខេត្ត​សៀមរាប.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវបានបិទ។

%d bloggers like this: