សេចក្តី​ព្រាងច្បាប់​ស្តីពី​ការ​បង្កា​និង​ការ​ពន្លត់​អគ្គីភ័យ​ត្រូវ​បាន​អនុម័ត​ – កម្ពុជា – RFI

សេចក្តី​ព្រាងច្បាប់​ស្តីពី​ការ​បង្កា​និង​ការ​ពន្លត់​អគ្គីភ័យ​ត្រូវ​បាន​អនុម័ត​ – កម្ពុជា – RFI.

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែធ្នូ 17, 2012, in នីតិឯកជន, ព័ត៌មានទាក់ទងវិស័យច្បាប់. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ សេចក្តី​ព្រាងច្បាប់​ស្តីពី​ការ​បង្កា​និង​ការ​ពន្លត់​អគ្គីភ័យ​ត្រូវ​បាន​អនុម័ត​ – កម្ពុជា – RFI.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: