«កម្មសិទ្ធិបញ្ញា» ប្រធានបទ​សំខាន់​នៃ​ជំនួប​ពាណិជ្ជកម្ម​​រវាងអាមេរិក ចិន – អាមេរិក-ចិន – RFI

«កម្មសិទ្ធិបញ្ញា» ប្រធានបទ​សំខាន់​នៃ​ជំនួប​ពាណិជ្ជកម្ម​​រវាងអាមេរិក ចិន – អាមេរិក-ចិន – RFI.

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែធ្នូ 18, 2012, in សេដកិច្ចអន្តរជាតិ. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ «កម្មសិទ្ធិបញ្ញា» ប្រធានបទ​សំខាន់​នៃ​ជំនួប​ពាណិជ្ជកម្ម​​រវាងអាមេរិក ចិន – អាមេរិក-ចិន – RFI.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: