បុគ្គលិក​ខ្មែរ​ភាគច្រើន​ធ្វើការ​ដោយ​ខ្វះ​ការ​ទទួល​ខុសត្រូវ​ – RFI

បុគ្គលិក​ខ្មែរ​ភាគច្រើន​ធ្វើការ​ដោយ​ខ្វះ​ការ​ទទួល​ខុសត្រូវ​ – RFI.

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែធ្នូ 18, 2012, in ព័ត៍មានទូទៅ. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ បុគ្គលិក​ខ្មែរ​ភាគច្រើន​ធ្វើការ​ដោយ​ខ្វះ​ការ​ទទួល​ខុសត្រូវ​ – RFI.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: