ប្រទេស​ម្ចាស់ជំនួយ​អំពាវនាវ​វៀតណាម​ឲ្យ​ធ្វើ​កំណែទម្រង់​ប្រព័ន្ធ​ធនាគារ និងសហគ្រាសរដ្ឋ – វៀតណាម – RFI

ប្រទេស​ម្ចាស់ជំនួយ​អំពាវនាវ​វៀតណាម​ឲ្យ​ធ្វើ​កំណែទម្រង់​ប្រព័ន្ធ​ធនាគារ និងសហគ្រាសរដ្ឋ – វៀតណាម – RFI.

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែធ្នូ 18, 2012, in សេដកិច្ចអន្តរជាតិ. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ប្រទេស​ម្ចាស់ជំនួយ​អំពាវនាវ​វៀតណាម​ឲ្យ​ធ្វើ​កំណែទម្រង់​ប្រព័ន្ធ​ធនាគារ និងសហគ្រាសរដ្ឋ – វៀតណាម – RFI.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: