រដ្ឋាភិបាល​កំពុង​រៀបចំ​ព្រាង​ច្បាប់​គ្រប់​គ្រង​អ៊ីនធ័រណិត

រដ្ឋាភិបាល​កំពុង​រៀបចំ​ព្រាង​ច្បាប់​គ្រប់​គ្រង​អ៊ីនធ័រណិត.

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែធ្នូ 18, 2012, in ព័ត៌មានទាក់ទងវិស័យច្បាប់, ព័ត៍មានទូទៅ. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ រដ្ឋាភិបាល​កំពុង​រៀបចំ​ព្រាង​ច្បាប់​គ្រប់​គ្រង​អ៊ីនធ័រណិត.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: