“សង្គ្រាម​សិទ្ធិ​មនុស្ស” ឆ្លង​ទៅ​ជា “សង្គ្រាម​សាច់” រវាង​រុស្ស៊ី និង​អាមេរិក – រុស្ស៊ី-អាមេរិក – RFI

“សង្គ្រាម​សិទ្ធិ​មនុស្ស” ឆ្លង​ទៅ​ជា “សង្គ្រាម​សាច់” រវាង​រុស្ស៊ី និង​អាមេរិក – រុស្ស៊ី-អាមេរិក – RFI.

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែធ្នូ 18, 2012, in សេដកិច្ចអន្តរជាតិ. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ “សង្គ្រាម​សិទ្ធិ​មនុស្ស” ឆ្លង​ទៅ​ជា “សង្គ្រាម​សាច់” រវាង​រុស្ស៊ី និង​អាមេរិក – រុស្ស៊ី-អាមេរិក – RFI.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: