សន្និសីទ​ស្តី​ពី​ការប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ​បិទ​បញ្ចប់ ជាមួយ​លទ្ធផល​ស្តួចស្តើង – អាកាសធាតុ – RFI

សន្និសីទ​ស្តី​ពី​ការប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ​បិទ​បញ្ចប់ ជាមួយ​លទ្ធផល​ស្តួចស្តើង – អាកាសធាតុ – RFI.

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែធ្នូ 18, 2012, in ព័ត៍មានទូទៅ. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ សន្និសីទ​ស្តី​ពី​ការប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ​បិទ​បញ្ចប់ ជាមួយ​លទ្ធផល​ស្តួចស្តើង – អាកាសធាតុ – RFI.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: