គម្រោង​កម្មវិធី​អភិវឌ្ឍន៍​ទីក្រុង​របៀង​នៅ​កម្ពុជា ក្រោម​ប្រាក់​កម្ចី​ពី ADB.

Advertisements

Posted on ខែធ្នូ 23, 2012, in សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ គម្រោង​កម្មវិធី​អភិវឌ្ឍន៍​ទីក្រុង​របៀង​នៅ​កម្ពុជា ក្រោម​ប្រាក់​កម្ចី​ពី ADB.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: