អំពើ​ពុករលួយ​នៅ​ក្នុង​ស្ថាប័ន​អង្គការ​នឹង​ត្រូវ​ទម្លាយ​អោយ​ដឹង​ – កម្ពុជា – RFI.

Advertisements

Posted on ខែធ្នូ 23, 2012, in ចំនេះដឹងទូទៅ. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ អំពើ​ពុករលួយ​នៅ​ក្នុង​ស្ថាប័ន​អង្គការ​នឹង​ត្រូវ​ទម្លាយ​អោយ​ដឹង​ – កម្ពុជា – RFI.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: