ក្រសួង​ការងារ ​៖ ​ឆ្នាំ​២០១២​ផ្នែក​វិនិយោគ​លើ​វិស័យ​កាត់ដេរ​បាន​កើនឡើង​យ៉ាង​ខ្លាំង – Bayon.

Advertisements

Posted on ខែធ្នូ 25, 2012, in ចំនេះដឹងទូទៅ. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ក្រសួង​ការងារ ​៖ ​ឆ្នាំ​២០១២​ផ្នែក​វិនិយោគ​លើ​វិស័យ​កាត់ដេរ​បាន​កើនឡើង​យ៉ាង​ខ្លាំង – Bayon.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: