ក្រសួង​ការងារ ​៖ ​ឆ្នាំ​២០១២​ផ្នែក​វិនិយោគ​លើ​វិស័យ​កាត់ដេរ​បាន​កើនឡើង​យ៉ាង​ខ្លាំង – Bayon.

Advertisements

Posted on ខែធ្នូ 25, 2012, in ចំនេះដឹងទូទៅ. Bookmark the permalink. Comments Off on ក្រសួង​ការងារ ​៖ ​ឆ្នាំ​២០១២​ផ្នែក​វិនិយោគ​លើ​វិស័យ​កាត់ដេរ​បាន​កើនឡើង​យ៉ាង​ខ្លាំង – Bayon.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវបានបិទ។

%d bloggers like this: