គុណភាព​អប់រំ​នៅ​កម្ពុជា​ត្រូវតែ​ពង្រឹង! – RFI.

Advertisements

Posted on ខែធ្នូ 30, 2012, in ចំនេះដឹងទូទៅ. Bookmark the permalink. Comments Off on គុណភាព​អប់រំ​នៅ​កម្ពុជា​ត្រូវតែ​ពង្រឹង! – RFI.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវបានបិទ។

%d bloggers like this: