នវសំខ្យា និង បញ្ចសំខ្យា « សម្ដេច​ព្រះសង្ឃរាជ ជួន ណាត.

Advertisements

Posted on ខែធ្នូ 30, 2012, in ភាសាខ្មែរ. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ នវសំខ្យា និង បញ្ចសំខ្យា « សម្ដេច​ព្រះសង្ឃរាជ ជួន ណាត.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: