ប្រវត្តិសាស្រ្តព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងឥណ្ឌា.

Advertisements

Posted on ខែធ្នូ 30, 2012, in ប្រវត្តិសាស្រ្ត. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ប្រវត្តិសាស្រ្តព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងឥណ្ឌា.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: