រថភ្លើង​​ពាណិជ្ជកម្ម​​ទី​១​​ភ្នំពេញ-ព្រះសីហនុ​​ផ្តើម​​ដំណើរការ​​ – កម្ពុជា – RFI.

Advertisements

Posted on ខែធ្នូ 30, 2012, in ព័ត៍មានទូទៅ, សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា. Bookmark the permalink. Comments Off on រថភ្លើង​​ពាណិជ្ជកម្ម​​ទី​១​​ភ្នំពេញ-ព្រះសីហនុ​​ផ្តើម​​ដំណើរការ​​ – កម្ពុជា – RFI.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវបានបិទ។

%d bloggers like this: