សភាពនៃចិត្តរបស់មនុស្ស.

Advertisements

Posted on ខែធ្នូ 30, 2012, in ចិត្តវិទ្យា. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ សភាពនៃចិត្តរបស់មនុស្ស.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: