សភាពនៃចិត្តរបស់មនុស្ស.

Advertisements

Posted on ខែធ្នូ 30, 2012, in ចិត្តវិទ្យា. Bookmark the permalink. Comments Off on សភាពនៃចិត្តរបស់មនុស្ស.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវបានបិទ។

%d bloggers like this: