ឆ្នាំចាស់​និង​ឆ្នាំថ្មី​ប្រឈមនឹង​បញ្ហា​អ្វីខ្លះ? – RFI.

Advertisements

Posted on ខែមករា 1, 2013, in សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា. Bookmark the permalink. Comments Off on ឆ្នាំចាស់​និង​ឆ្នាំថ្មី​ប្រឈមនឹង​បញ្ហា​អ្វីខ្លះ? – RFI.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវបានបិទ។

%d bloggers like this: