បញ្ហាប្រឈម​របស់​លោក​ស្ហ៊ីនហ្សូ អាបេ​ក្នុង​ការ​ដោះស្រាយ​វិបត្តិ​សេដ្ឋកិច្ច​ជប៉ុន – RFI.

Advertisements

Posted on ខែមករា 1, 2013, in សេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិ. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ បញ្ហាប្រឈម​របស់​លោក​ស្ហ៊ីនហ្សូ អាបេ​ក្នុង​ការ​ដោះស្រាយ​វិបត្តិ​សេដ្ឋកិច្ច​ជប៉ុន – RFI.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: