ក្រុមហ៊ុន​​រុករក​​រ៉ែ​​ជាង​១០០ ​បាន​​ទទួល​​ប័ណ្ណកម្ម​សិទ្ធិ​​រុករក​រ៉ែ​​ដោយ​​ស្រប​ច្បាប់​​នៅ​​កម្ពុជា.

Advertisements

Posted on ខែមករា 5, 2013, in សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ក្រុមហ៊ុន​​រុករក​​រ៉ែ​​ជាង​១០០ ​បាន​​ទទួល​​ប័ណ្ណកម្ម​សិទ្ធិ​​រុករក​រ៉ែ​​ដោយ​​ស្រប​ច្បាប់​​នៅ​​កម្ពុជា.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: