គំរោង​​វិនិយោគ​​ឆ្នាំ​២០១២​​នឹង​ក្លាយ​ជា​ចលករ​​នៃ​កំណើន​​សេដ្ឋកិច្ច​​កម្ពុជា​​ឆ្នាំ​​២០១៣.

Advertisements

Posted on ខែមករា 5, 2013, in សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា. Bookmark the permalink. Comments Off on គំរោង​​វិនិយោគ​​ឆ្នាំ​២០១២​​នឹង​ក្លាយ​ជា​ចលករ​​នៃ​កំណើន​​សេដ្ឋកិច្ច​​កម្ពុជា​​ឆ្នាំ​​២០១៣.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវបានបិទ។

%d bloggers like this: