នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​​បារាំង​​នឹង​​ចូលរួម​​ក្នុង​​ព្រះរាជ​​ពិធី​​បូជា​​ព្រះ​បរម​សព.

Advertisements

Posted on ខែមករា 5, 2013, in ព័ត៌មានទាក់ទងវិស័យច្បាប់. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​​បារាំង​​នឹង​​ចូលរួម​​ក្នុង​​ព្រះរាជ​​ពិធី​​បូជា​​ព្រះ​បរម​សព.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: