ម៉ា​រ៉ូហាន់​​ធនាគារ​​ជប៉ុន​​ទិញ​​ភាគហ៊ុន​​នៅ​ក្នុង​​ស្ថាបនា​​លី​មី​ធី​ត.

Advertisements

Posted on ខែមករា 5, 2013, in សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា. Bookmark the permalink. Comments Off on ម៉ា​រ៉ូហាន់​​ធនាគារ​​ជប៉ុន​​ទិញ​​ភាគហ៊ុន​​នៅ​ក្នុង​​ស្ថាបនា​​លី​មី​ធី​ត.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវបានបិទ។

%d bloggers like this: