វៀតណាម​​ជាប់​​ចំណាត់​ថ្នាក់​​លេខ​​៥ ​ក្នុង​ចំណោម​​ប្រទេស​​វិនិយោគ​​នៅ​​កម្ពុជា​.

Advertisements

Posted on ខែមករា 5, 2013, in ព័ត៌មានទាក់ទងវិស័យច្បាប់, សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ វៀតណាម​​ជាប់​​ចំណាត់​ថ្នាក់​​លេខ​​៥ ​ក្នុង​ចំណោម​​ប្រទេស​​វិនិយោគ​​នៅ​​កម្ពុជា​.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: