វៀតណាម​​ជាប់​​ចំណាត់​ថ្នាក់​​លេខ​​៥ ​ក្នុង​ចំណោម​​ប្រទេស​​វិនិយោគ​​នៅ​​កម្ពុជា​.

Advertisements

Posted on ខែមករា 5, 2013, in ព័ត៌មានទាក់ទងវិស័យច្បាប់, សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា. Bookmark the permalink. Comments Off on វៀតណាម​​ជាប់​​ចំណាត់​ថ្នាក់​​លេខ​​៥ ​ក្នុង​ចំណោម​​ប្រទេស​​វិនិយោគ​​នៅ​​កម្ពុជា​.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវបានបិទ។

%d bloggers like this: