​កំណើន​​ជាង​​១០%​នៅ​​ឆ្នាំ​​២០១២ នៃ​​ការ​នាំ​​អង្ករ​​ចេញ​របស់​​កម្ពុជា​​ទៅ​ទីផ្សារ​​បរទេស.

Advertisements

Posted on ខែមករា 5, 2013, in សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ​កំណើន​​ជាង​​១០%​នៅ​​ឆ្នាំ​​២០១២ នៃ​​ការ​នាំ​​អង្ករ​​ចេញ​របស់​​កម្ពុជា​​ទៅ​ទីផ្សារ​​បរទេស.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: