ការ​ប្រៀបធៀប​ផល​ចំណេញ​ចំពោះ​ការ​ទិញ​ផ្ទះ​សង​រំលោះ និង​ការ​ជួល​ផ្ទះ.

Posted on ខែមករា 6, 2013, in សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា. Bookmark the permalink. Comments Off on ការ​ប្រៀបធៀប​ផល​ចំណេញ​ចំពោះ​ការ​ទិញ​ផ្ទះ​សង​រំលោះ និង​ការ​ជួល​ផ្ទះ.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវបានបិទ។

%d bloggers like this: