ការ​អនុវត្ត​ក្រម​ព្រហ្មទណ្ឌ​ថ្មី.

Advertisements

Posted on ខែមករា 6, 2013, in នីតិព្រហ្មទណ្ឌ. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ការ​អនុវត្ត​ក្រម​ព្រហ្មទណ្ឌ​ថ្មី.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: